Bygg i betong

Bygge hus i betong? Det er mange grunner til å bygge i betong- vedlikeholdsfri, brannsikkerhet, miljøvennlig er bare noen få av dem
bygg i betong systemblokk

Bygg i betong er langsiktige investeringer. Vær og vind er knapt noe tema for den som bygger i mur og betong. Ikke maling, beis eller annet vedlikehold heller. Tar du i tillegg med brannsikkerhet, vannsikkerhet og lyddemping, begynner fordelene å bli ganske opplagte. Det finnes hus i betong som har stått i 5000 år. Det sier sitt om den langsiktige økonomien i å bruke tunge materialer

Et betongelementbygg føres opp etter de samme prinsipper som for andre bygg, men har allike vel mange fortrinn. Man utnytter betongens tverrsnitt maksimalt, og oppnår store spenn med få vertikale bære systemer.

Betongelementene har lav egenvekt, noe som gir slanke konstruksjoner der arealet kan utnyttes optimalt. Få indre vertikale bæresystemer gir bygget stor fleksibilitet der man kan endre planløsningen etter behov.

Det er mange grunner til å bygge huset ditt i betong. Vi har listet opp noen av få av dem :

M I L J Ø V E N N L I G

Betong er miljøvennlig, har lang levetid og kan gjenbrukes. Å bygge med betongelementer er å ha omtanke for miljøet.

K O N K U R R A N S E D Y K T I G

Betongelementer er svært konkurransedyktig på pris, over tid får man også gevinst i form av lave utgifter til vedikehold.

S U N N E   B Y G G

Betongelementbygg kan stå i mange år uten annet vedlikehold enn rengjøring. Betong tåler kjemiske og mekaniske påvirkninger godt. Dette gir lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader.

F L E K S I B I L I T E T

Man kan bruke lange spenn og få vertikale bæresystemer, dette gir stor frihet i innredning. Bygget kan innredes og endres etter hvert som husstandens behov endrer seg.

 K O R T   B Y G G E T I D

Kort montasjetid gir kort byggetid og korte byggelån, dermed god økonomi. Betongelementene produseres ferdig i fabrikk, utvendig og innvendig overflate kan være ferdig til bruk (malt, med elektrorør, vinduer osv.) Den korte byggetiden gjør at man raskt får et lukket og tett bygg, der innredningsarbeidene kan starte tidlig

E N E R G I E F F E K T I V T

På varme dager stiger temperaturen langsommere i betongelementbygg, på slike dager blir innendørstemperatur derfor lavere enn på tilsvarende bygg i lette byggematerialer. Betong inneholder termisk masse som betyr at den holder mye bedre på både kulde og varme. På denne måten oppnår man høyere komfort uten økte energikostnader.

B R A N N S I K K E R H E T

Vegger og bjelker av betong hindrer brannspredning effektivt mellom brannceller, dette gir bygget høy sikkerhet. Etter et branntilfelle er skadeomanget normalt lite, og man kan innrede den utbrente delen av bygget uten å måtte gjennomføre omfattende utskiftinger. Valg av byggematerialer kan ha konsekvenser for forsikringskostnadene, dermed er betongelementer og gode gjennomtenkte løsninger med på å holde kostnadene til brannforsikring nede. Branntrygge bygninger gir lave forsikringspremier, økt trygghet for dyr og mennesker og flere muligheter for anvendelse av bygningen

 

Egenskaper

  • Tåler temperatursvingninger uten å
    deformeres/svekkes.
  • Kan ta opp store laster
  • Tåler fuktighet godt
  • Effektiv lydbarriere
  • Energieffektivt
  • Brenner ikke
  • Krever lite eller intet vedlikehold utover rengjøring
  • Tåler røff behandling i et aggressivt miljø
 

Foto : Anne Tharaldsen Haugen

Artikkel : Anne Tharaldsen Haugen , Betongelementforeningen