Hvorfor bruke betong til fjøs

landbruk systemblokk

Betong består av sand, stein, kalk og vann. Naturens egne materialer som det finnes store mengder av i Norge, materialer som har vært et naturlig valg for landbruket i generasjoner.

M I L J Ø V E N N L I G

Betong er miljøvennlig, har lang levetid og kan gjenbrukes. Å bygge med betongelementer er å ha omtanke for miljøet.

K O N K U R R A N S E D Y K T I G

Betongelementer er svært konkurransedyktig på pris, over tid får man også gevinst i form av lave utgifter til vedikehold.

S U N N E   B Y G G

Betongelementbygg kan stå i mange år uten annet vedlikehold enn rengjøring. Betong tåler kjemiske og mekaniske påvirkninger godt. Dette gir lave og forutsigbare vedlikeholdskostnader.

F L E K S I B I L I T E T

Man kan bruke lange spenn og få vertikale bæresystemer, dette gir stor frihet i innredning av driftsbygninger. Bygget kan innredes og endres etter hvert som gårdens behov endrer seg.

 K O R T   B Y G G E T I D

Kort montasjetid gir kort byggetid og korte byggelån, dermed god økonomi. Betongelementene produseres ferdig i fabrikk, utvendig og innvendig overflate kan være ferdig til bruk (malt, med elektrorør, vinduer osv.) Den korte byggetiden gjør at man raskt får et lukket og tett bygg, der innredningsarbeidene kan starte tidlig

E N E R G I E F F E K T I V T

På varme dager stiger temperaturen langsommere i betongelementbygg, på slike dager blir innendørstemperatur derfor lavere enn på tilsvarende bygg i lette byggematerialer. På denne måten oppnår man høyere komfort uten økte energikostnader.

B R A N N S I K K E R H E T

Vegger og bjelker av betong hindrer brannspredning effektivt mellom brannceller, dette gir bygget høy sikkerhet. Etter et branntilfelle er skadeomanget normalt lite, og man kan innrede den utbrente delen av bygget uten å måtte gjennomføre omfattende utskiftinger. Valg av byggematerialer kan ha konsekvenser for forsikringskostnadene, dermed er betongelementer og gode gjennomtenkte løsninger med på å holde kostnadene til brannforsikring nede. Branntrygge bygninger gir lave forsikringspremier, økt trygghet for dyr og mennesker og flere muligheter for anvendelse av bygningen

Det er mange årsaker til at brann i driftsbygninger oppstår, felles for de fleste av brannene (ca 80-95 %) er at de startet utenfor husdyrrommet. I de aller fleste tilfellene er det røyk som sprer seg gjennom utettheter til husdyrrommet som er årsaken til at dyr omkommer. Derfor vil gode gjennomføringer (kabler, rør og andre tekniske installasjoner) være den viktigste enkeltfaktoren i brannforebygging.

I N N D E L I N G  I  B R A N C E L L E R

For å sikre vern mot brannspredning til husdyrrom må slike rom utføres som egne brannceller. Brannmotstanden til omsluttende bygningsdeler som skillende bygningsdel (dekke og vegger) er avhengig av bruttoarealet av husdyrrommet

Betong har mange egenskaper som gjør det godt egnet til bruk i Landbruket:

 • Tåler temperatursvingninger uten å
  deformeres/svekkes.
 • Kan ta opp store laster
 • Tåler fuktighet godt
 • Effektiv lydbarriere
 • Energieffektivt
 • Brenner ikke
 • Kreve lite eller intet vedlikehold utover rengjøring
 • Tåler røff behandling i et aggressivt
  miljø

For bygninger i brannklasse 1 anbefales følgende:

 •  Bruttoareal i husdyrrom
 • Brannmotstand på omsluttende vegger og dekker
 •  Inntil 300 m2    REI 30
 • Over 300 m2     REI 60

 

Disse kravene oppnås godt ved bruk av
betongelementer, som også tilfredsstiller
ubrennbarhetskravet i høyere klasser.

Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktene direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!

Foto : Anne Tharaldsen Haugen

Artikkel : Anne Tharaldsen Haugen , Betongelementforeningen

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende fjøsprat

Ta kontakt

Lars Kåre Haugen

lkhaugen@systemblokk.no

916 21 309

Åge Mathisen

aage.mathisen@systemblokk.no

924 41 874